درس مبانی علم و رایانه سال سوم ریاضی

در این وبلاگ درس مبانی آموزش داده می شود

پاسخ سوالهای صفحه 11 کتاب مبانی علم رایانه

جواب تمرین های فصل اول < صفحه 11 > :

1 - د

2 - ماشین ظرفشویی ، گوشی موبایل ، mp3 player و ...

3 -

مسئله 1 : الف ) هدف : تعیین میانگین سه عدد

                 ب ) خروجی مطلوب : عدد میانگین که برابر است با 3.66666

                 ج ) ورودی : عددهای 5 و 12 و -6 و دستورالعمل محاسبه معدل سه عدد

                 د ) پردازش مناسب : مرحله اول : جمع سه عدد     مرحله دوم تقسیم حاصل جمع بر عدد سه

مسئله 2 : الف ) هدف : مرتب سازی سه کلمه به ترتیب الفبا

                 ب ) خروجی مطلوب : لیست کلمات داده شده به ترتیب الفبا

                 ج ) ورودی : سه کلمه داده شده و دستورالعمل مرتب سازی کلمات

                  د ) پردازش مناسب : مقایسه دو به دو کلمات و مرتب سازی آنها به ترتیب الفبا

مسئله 3 : الف ) هدف : تعیین ریشه های معادله ی درجه 2 داده شده

                ب ) خروجی : تعیین دو عدد به عنوان ریشه های معادله یا یک عدد با عنوان ریشه مضاعف یا اعلام نداشتن ریشه ی حقیقی

                ج ) ورودی : ضرایب صورت معادله مرتب شده که همان a , b , c می باشند .

                 د ) پردازش مناسب : جایگزینی a , b , c در فرمول تعیین ریشه های معادله درجه 2 و تعیین خروجی مطلوب

4 - الف ) ورودی : تعداد پالسهای شهری و بین شهری و خارجه و ... ، مبلغ هر پالس به تفکیک ، درصد مالیات ها  وعواض و آبونمان و مبلغ بدهی گذشته

            پردازش :جمع حاصلضرب هر نوع پالس در قیمت واحد آن با مالیاتها و آبونمان و هزینه های جانبی و بدهی گذشته و ...

           خروجی : مبلغ قابل پرداخت ، مهلت پرداخت

       ب )  ورودی : کارت عابر بانک ، تعیین زبان ماشین ، رمز عبور ، عملیات برداشت  ، مبلغ مورد نظر

            پردازش : محاسبه موجودی و کسر آن از مبلغ درخواستی و بررسی خطاهای موجود

            خروجی :مبلغ درخواستی کاربر ، رسید ، کارت عابر بانک ، درصورت وجود خطا اعلام خطای موجود

        ج ) ورودی : مشاهده ی فیلم

            پردازش : تجزیه و تحلیل فیلم و تعیین نقاط ضعف و قوت آن

           خروجی : اعلام نقاط ضعف و قوت فیلم

5 - بله . بخاطر تولید فراوان و کارآمدتر شدن و ارزان تر شدن و قابلیت ارتقاء بعضی از قطعات آن